List of Certified Noise Modelling Professionals

Mr Cheng Chi MingPM0174
Dr Cheng Kin WuiPM0323
Mr Cheung Chun Ming FreemanFF0003
Ir Cheung Siu MingPM0202
Mr Chiu Cho KeungPM0222
Dr Chiu Ka FaiPM0108
Mr Chiu Kwok Shing SamsonPM0422
Ms Kwok May Han GraceFF0002
Dr Law Chi WingPM0218
Ir Lee Chee KwanFF0020
Mr Lee Kin SingPM0374
Ms Man Yi Hang CathyPM0351
Mr Ng HuenPM0179
Ms To Man Ping MandyPM0086
Mr Wong Chi HangPM0182
Mr Wong Chor KuenPM0069
Mr Wong Tak KwongPM0420
Mr Yeung Bing KwanFF0042